העסקת עובדים עם מוגבלויות

מעל 5% מהעובדים - עומדים בדרישות התקן

עובדי הנהלה בחלוקה מגדרית 

מספר גברים: 26  המהווים 41%
מספר נשים: 37  המהוות 59%