החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה בע"מ

הזמנה להציע הצעות מחיר 
להשכרת שטח לביצוע פעילות מסחרית בתחום הספורט באצטדיון הכדורגל בעיר נס ציונה 

 

דברי הסבר כלליים והנחיות להגשת הצעות מחיר

 

  1. החברה הכלכלית לפיתוח נס-ציונה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות מחיר להשכרת אולם בשטח של כ- 110 מ"ר הממוקם במבנה אצטדיון הכדורגל בעיר נס ציונה (להלן: "המושכר"), לביצוע פעילות מסחרית בתחום הספורט בלבד (להלן: "הפעילות") בימים א' ו-ד' מהשעה 16:00 עד לשעה 22:00. ההתקשרות תהא למשך 12 חודשים, החל מיום 01/04/2021 ועד ליום 31.03.2022 (להלן: "תקופת השכירות הבסיסית"), עם אופציה לחברה להאריך את תקופת השכירות בתקופה נוספת בת 12 חודשים, הכל בתנאים ובתמורה כמפורט בחוזה המצ"ב כמסמך 4 להזמנה זו (להלן: "החוזה"). 
  2. במסגרת ההצעה ייתן המציע את הצעתו לגובה התמורה החודשית (ללא מע"מ) אשר תשולם על ידו לחברה בגין השכרת המושכר לתקופת השכירות הבסיסית, בסכום אשר לא יפחת מסך של 2,450 ₪ ולא יעלה על סך של 2,700 ₪ לחודש, ויפרט מהי הפעילות שבכוונתו לבצע במושכר, הכל בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה.
  3. בעת הגשת הצעתו, על המציע להיות בעל האישורים, ההיתרים והרישיונות הבאים: אישור עוסק מורשה, אישור ניכוי מס במקור ואישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976, וכן כל רישיון ו/או היתר אחרים הדרושים על פי כל דין לשם ביצוע הפעילות ו/או לצורך מילוי התחייבויות המציע על פי תנאי ההסכם. את האישורים הללו יצרף המציע להצעתו. 
  4. את מסמכי ההזמנה מסמך 1 - דברי הסבר והנחיות להגשת הצעות; מסמך 2 -  טופס הצעת מחיר והצהרת המציע; מסמך 3 - נוסח ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה (להלן: "ערבות הקיום"); מסמך 4 - חוזה השכירות והנספחים לו, ניתן לקבל ללא עלות במשרדי החברה, ברחוב הנבחרת 10, נס ציונה ובתחתית עמוד זה.
  5. המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום 18/03/2021 עד השעה 12:00. הצעה שלא תמצא במקום המיועד לכך במשרדי החברה ביום ובשעה האמורים, מסיבה כלשהי, לא תידון.
  6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הגבוהה ביותר, מכל סיבה שהיא.
  7. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל גב' אושרית סורוז'ון בטל' 050-6799898.

הזמנה להציע הצעות חברה כלכלית השכרת אולם ספורט באצטדיון.pdf