א. ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות, כפי שפורסם ע"י משרד הפנים.
ב. הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות לגופים שונים הפועלים בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה, ספורט וכיו"ב.
ניתן לצפות בנוהל משרד הפנים וכן להוריד את חוברת הבקשה לתמיכה.
ג. בהתאם לנוהל, רשאים להגיש בקשות גופים הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים ואשר בידיהם כל המסמכים הנדרשים, לרבות אישור רשם העמותות על ניהול תקין.
ד. כדי שנוכל לדון בבקשתכם, נבקשכם להמציא אלינו את המסמכים המפורטים בחוברת
”בקשה לקבלת תמיכה“ וביניהם:
1) חוברת בקשה חתומה.
2) התחייבות חתומה.
3) אישור רו"ח/עו"ד לזכות חתימה בשם מוסדכם על טופס ההתחייבות.
4 ) תעודה לרישומה של עמותה ותקנון.
5) אישור מס הכנסה ומע“מ בתוקף.
6) תקציב שנתי
7) מאזן מבוקר על ידי רואה חשבון.
והכל כמפורט בחוברת הבקשה לתמיכה.
ה. את הבקשות יש להמציא עד יום ה', טו‘ בכסלו תשע”ז 15/12/2016
לגזברות העירייה.

בירורים ניתן לבצע בטלפון 08-9383848 אצל גזבר העירייה.

בקשות שתוגשנה לאחר המועד הקבוע, תדחנה ללא עוררין.

בברכה,
עמיקם נגר–לוי, מנכ"ל העירייה
יו"ר הועדה המקצועית לעניין התמיכות