ניתנת בזאת הודעה לציבור בהתאם לנוהל מתן תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות, כפי שפורסם ע"י משרד הפנים.
הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות לגופים שונים הפועלים בתחום הרשות בנושאי תרבות, דת, רווחה, ספורט וכיו"ב.
ניתן להוריד מהאתר את חוברת הבקשה לתמיכה.

בהתאם לנוהל, רשאים להגיש בקשות גופים הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים ואשר בידיהם כל המסמכים הנדרשים, לרבות אישור רשם העמותות על ניהול תקין.
כדי שנוכל לדון בבקשתכם, נבקשכם להמציא אלינו את כלל המסמכים המפורטים בחוברת ”בקשה לקבלת תמיכה“.

את הבקשות יש להמציא עד יום חמישי 27.02.20, לגזברות העירייה.
בירורים ניתן לבצע בטלפון 08-9383848 אצל גזבר העירייה.

בקשות שתוגשנה לאחר המועד הקבוע, תדחנה ללא עוררין.

בברכה,
עו"ד דפנה קירו-כהן, מנכ"לית העירייה
יו"ר הועדה המקצועית לעניין התמיכות