הגשת בקשה לקבלת תמיכות לשנת 2023

 

הודעה על הארכת מועד להגשת בקשות לתמיכות לשנת 2023

בהתאם לנוהל תמיכות של הרשויות המקומיות, ניתנת בזאת הודעה על הארכת מועד להגשת בקשות תמיכה למוסדות/מוסדות ציבור הפועלים ו/או נותנים שירותים לתושבי העיר נס ציונה אשר פעילותם אינה למטרת רווח, יוכלו להגיש בקשות לתמיכה כספית מתקציב העירייה בנושאי רווחה, התנדבות, תרבות, דת, ספורט, נוער וכיו"ב.

בהתאם לנוהל, יש להגיש על-פי נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות והתבחינים שנקבעו על-פיו, אשר פורסמו באתר האינטרנט של עיריית נס ציונה. 

כמו כן, רשאים להגיש בקשות גופים אשר בידיהם כל המסמכים הנדרשים, לרבות אישור רשם העמותות על ניהול תקין.

לצורך הגשת בקשות לתמיכה על המוסדות להגיש בקשה באתר העירייה ולצרף לבקשה את כלל המסמכים המפורטים בהתאם להליך המפורט בקישור.

מודגש כי הגשת הבקשה תתבצע באמצעות אתר העירייה בלבד

הטפסים יהיו פעילים מתאריך 16.02.2023 עד תאריך 04.04.2023

לבירורים נוספים ניתן לפנות לעמית יעקב במייל [email protected] או בטלפון 053-3074800

שימו לב:

  1. ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד תאריך 04.04.2023
  2.  בתאריך 05.04.2023 ינעלו הטפסים ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות. תינתן אפשרות להשלמת מסמכים, על פי החלטת העירייה ועד למועד אשר ייקבע ויפורסם על-ידה בנפרד
  3. בקשות שלא תוגשנה בהתאם לנדרש באתר לא תובאנה לדיון

 

בברכה,
עו"ד דפנה קירו-כהן, מנכ"לית העירייה
יו"ר הועדה המקצועית לעניין התמיכות

[sub_menu]

 

תבחינים 2023 .pdf