הודעה על הקמת רשימות המציעים בתחום ייעוץ שירותי ענן ובתחום שמאים להתחדשות עירונית לצורך התקשרויות לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח-1987

עיריית נס-ציונה (להלן: "העירייה") מזמינה בזאת מועמדים בתחום ייעוץ שירותי ענן ובתחום שמאים להתחדשות עירונית, להיכלל ברשימות המציעים של העירייה - לצורך התקשרויות בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח – 1987.

הגשת המועמדות תעשה באמצעות רישום אלקטרוני בהתאם לכללים המפורטים.

המועד האחרון להגשת מועמדות נקבע ליום 4.7.22 בשעה 12:00 (להלן: "המועד הקובע"). בקשות שיגיעו לאחר המועד הקובע ידונו על ידי ועדת ההתקשרויות בהתאם למועדים שיקבעו על ידה לריענון הרשימה.

בברכה,

ועדת התקשרויות

עיריית נס-יונה

 

להגשת בקשה לרישום למאגר ייעוץ שירותי ענן -  לחץ כאן.

להגשת בקשה לרישום למאגר שמאות בתחום התחדשות עירונית -  לחץ כאן.