דלג לתוכן העמוד

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

personעובדת ביקורת משרד המבקר והממונה על תלונות הציבור אביה גור-אל
personטלפון 08-9383744
personפקס 08-9403016
personכתובת רח' הבנים 9 נס ציונה
טבלת אנשי קשר - מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור
שם תפקיד טלפון נייד מייל
אביה גור-אל עובדת ביקורת משרד המבקר והממונה על תלונות הציבור 08-9384268 [email protected]
על פי חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008, מינתה המועצה את מבקר המועצה לתפקיד הממונה על תלונות הציבור.

 

הגשת תלונה:

 • כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על גוף עירוני, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בהם.
 • יובהר כי, הגשת תלונה תיעשה רק לאחר שנעשתה פניה לממונה על פניות הציבור ו/או בעלי התפקידים הרלוונטיים בעיריה. אם הפונה לא נענה או הטיפול בו אינו לשביעות רצונו הוא רשאי לפנות לממונה על תלונות הציבור.

התנאים לטיפול בתלונה:

 • התלונה צריך שתהיה בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון.
 • המעשה פוגע במתלונן עצמו או מונע ממנו טובת הנאה.
 • המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין או שיש בו נוקשות יתרה או אי צדק בולט.

תלונות שאין לדון בהן:

 • בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין, או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו.
 • תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית.
 • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית.
 • תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד (ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כללים שנקבעו כדין).
 • תלונה בעניין שלגביו הוגשה כבר תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור.

הטיפול בתלונה:

 • הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שייראה לנכון.
 • הממונה ישמור על סודיות מגיש התלונה ויעביר אליו את תשובתו לאחר שיסיים את בדיקתו.

דרכי הגשת תלונה:

 • תלונה תוגש בכתב או בעל פה.
 • לצורך הגשת תלונה בכתב יש למלא את טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור ולפעול לפיו.
 • תלונה בעל פה תירשם מפי המתלונן ותחתם על ידו.