הנחות מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים ניתנות ל"מחזיק" בנכס (אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר) על פי הוראות החוק ועל פי החלטות של מועצת עיריית נס-ציונה, כמפורט בצו המיסים

הנחיות למילוי טופס מקוון

 1. מגיש הבקשה להנחה חייב להיות רשום כ"משלם" בנכס באגף הגבייה והארנונה.
 2. מגיש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר נס-ציונה
 3. אם התגוררת ברשות אחרת והנך תושב חדש, יש לצרף אישור הפסקת הנחה / אי קבלת הנחה מהרשות האחרת.
 4. הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד - הגבוהה מביניהן.
 5. המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה עבור נכס אחד בלבד, הנכס שמשמש למגורים לפי המצוין במרשם האוכלוסין.
 6. נכס שיש בו מספר מחזיקים – הזכאים להנחה מקרב המחזיקים יקבלו את ההנחה לפי חלקם היחסי כמחזיקים בנכס. לדוגמא: נכס שיש בו שני מחזיקים שאחד מהם זכאי להנחה – ההנחה תינתן ל- 50% משטח הנכס.
 7. ההנחה מוגבלת ל-140 מ"ר ראשונים, למעט הגבלות שטח נוספות המצוינות בחוקים, בתקנות ובצו הארנונה.
 8. ההנחה תינתן רק על שטח הדירה, כולל שטחים משותפים ולא על נכסי משנה כגון: מחסן, מרתף ומרפסת פתוחה.
 9. נכס בשכירות – מבקש הנחה אשר שוכר דירה מתבקש להציג לעירייה חוזה שכירות עדכני לצורך בחינת זכאות / הארכת זכאות להנחה.
 10. המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 11.  מחזיק שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים, תבוטל לו ההנחה.
 12. הגשת בקשה להנחה אינה גורעת מחובת תשלום ארנונה ואינה דוחה את מועד התשלום.
 13. בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לשנת הכספים, יש להגיש עד ולא יאוחר מ-30 לנובמבר של אותה שנת הכספים. מובהר כי לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה.

מידע על הנחות

המידע בדבר הזכאות להנחה המפורט להלן מובא לנוחות בלבד. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות החוק, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.

לפרטים אודות הזכאות להנחה והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה להנחה יש לבחור את סוג ההנחה המבוקשת מהרשימה להלן: