לוגו עיריית נס ציונה

טופס בקשה לוועדת מלגות פיס בחינוך - צהרוני גני ילדים -
שנת הלימודים תשפ"ג

להלן תנאי הסף לקבלת המלגה:

 1. קבלת המלגה תתאפשר בתנאי שהילד.ה רשומ.ה לצהרון ברצף מספטמבר 2022 ועד יוני 2023 . לא ניתן להגיש בקשה בגין ילד שנרשם לחלק מהתקופה.
 2. המלגה מיועדת לחודשי הפעילות של הצהרון, ספטמבר עד יוני, ואינה כוללת את פעילות הקיץ.
 3. על מנת שהועדה תוכל לדון בבקשה, יש למלא את הטופס במלואו ולצרף את המסמכים המפורטים מטה.  הוועדה תידון בבקשה אליה יצורפו כל המסמכים הרלוונטיים.
 4. הגשת הבקשות תתאפשר עד תאריך 7.10.22.
 5. המלגה שתאושר תינתן רטרואקטיבית מספטמבר 2022
 6. תלמיד אשר תיפסק השתתפותו בצהרון במהלך החודשים ספטמבר עד יוני וקיבל זכאות למלגה, יחויב בחלק היחסי של המלגה.  
 7. אישור הועדה למתן מלגות מותנית בגובה התקציב שיקבע ובהתאם להחלטות הועדה על פי הקריטריונים שנקבעו.
 8. אם קיים חוב כלשהוא לעיריית נס ציונה, המלגה תופקד ישירות לחשבון התושב ותקזז את החוב.
 9. העירייה אינה מתחייבת לאשר מלגה.

לפרטים נוספים וסיוע במילוי הטופס יש לפנות לשירי נצר מזכירת מחלקת החינוך הקדם יסודי  08-9306004 או במייל shirine@nzc.org.il

רגע לפני שמתחילים למלא את הטופס - יש להיערך עם המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת זהות וספח בני משפחה
 • צילום תדפיסי בנק - 3 חודשים אחרונים
 • בנוסף:
  • עבור שכיר/ה – 3 תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג
  • עבור עצמאי/ת – דו"ח שומה המוגש למס או שומה של השנה הקודמת
  • עבור מובטל/ת - אישור ביטוח לאומי
  • עבור עקר/ת בית – אישור ביטוח לאומי על אי קבלת גמלה

וכמו כן - כל מסמך התומך בבקשה - לרבות מסמכים רפואיים, מסמכים המעידים על הוצאות מיוחדות וכיו"ב

חלק א' - פרטי המבקש/ת (ההורה)

מצב משפחתי
מצב משפחתי (חובה) שדה חובה
האם מטופל ברווחה?
האם מטופל ברווחה?

חלק ב' - פרטים על משפחת המבקש/ת והכנסותיה

בן/בת הזוג של המבקש/ת או הגרוש/ה של המבקש/ת

ילדים

ילדים - ועבור מי מהם מוגשת הבקשה (חובה) שדה חובה
שם הילד/התאריך לידהשם צהרוןבעל/ת צרכים מיוחדים (כן/לא). אם כן ציינו איזההאם הבקשה עבור ילד/ה זה/ו? (כן/לא)
ציינו בטבלה את כל הילדים וסמנו עבור מי מהם מוגשת הבקשה

מקורות הכנסה נוספים

סכום בש"ח
סכום בש"ח
סכום בש"ח
סכום בש"ח
סכום בש"ח
סכום בש"ח
סכום בש"ח
סכום בש"ח
סכום בש"ח
סכום בש"ח
סכום בש"ח
סכום בש"ח
סכום בש"ח
סכום בש"ח
יש לציין סכום כולל בש"ח
המבקש/ת
המבקש/ת (חובה) שדה חובה
יש לציין סכום בש"ח
האם מקבל/ת הנחה בארנונה?
האם מקבל/ת הנחה בארנונה? (חובה) שדה חובה
האם קיים חוב לרשות?
האם קיים חוב לרשות? (חובה) שדה חובה

חלק ג' - מהות הבקשה וצירוף מסמכים רלוונטיים

פרטו בקצרה וצרפו כל מסמך התומך בבקשה לרבות מסמכים רפואיים, מסמכים המעידים על הוצאות מיוחדות וכיו"ב

יש לצרף עבור שכיר/ה – 3 תלושי משכורת אחרונים של שני בני הזוג; עבור עצמאי/ת – דו"ח שומה המוגש למס או שומה שנה קודמת ; עבור מובטל/ת - אישור ביטוח לאומי; עבור עקר/ת בית – אישור ביטוח לאומי על אי קבלת גמלה

אני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי כי הועדה תדון רק בבקשות שהוגשו בזמן ובמלואן בצרוף כל המסמכים הנדרשים וכי אמסור כל ידיעה/מסמך שידרשו ממני בעקבות פנייתי זו, וכי כל הפרטים שמסרתי הינם נכונים ושלמים. כמו כן אני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי שיחול במצבי או במצב בני משפחתי והינו בעל חשיבות לבקשה זו תוך שבועיים מיום השינוי.

Browser not supported