יש להגיש את הבקשה במלואה רק כשכל הטפסים מלאים ונכונים, השלמת מסמכים מאוחר יותר עלולה לעכב את הטיפול.
ניתן להגיש את הבקשה לתמיכה עד תאריך 16.03.2023, ואין עדיפות לבקשות שיוגשו לפני תאריך זה.

חלק א' - מסמכים להורדה ולמילוי

 

חלק ב' - אנא וודאו כי ברשותכם המסמכים/הטפסים הבאים מלאים וסרוקים/מצולמים

 1. מסמכי היסוד המעודכנים של העמותה (תזכיר ותקנון)
 2. אישור תקף מרשם העמותות על ניהול תקין של העמותה
 3. אישור מעמד העמותה כמלכ"ר במע"מ
 4. אישור מוסד ציבורי בתוקף ממס הכנסה (ניהול ספרים ופטור מניכוי מס במקור)
 5. תקציב מאושר או הצעת התקציב לשנת 2023 [לרבות פירוט מלא של ההכנסות הצפויות או המבוקשות, ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים הן בתמיכה ישירה והן בתמיכה עקיפה, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה. (בדגש שנתיים אחרונות מפורט הסכום מכל רשות מקומית)]
 6. פרוטוקול אישור התקציב לשנת 2023
 7. דו"ח כספי מבוקר (דו"ח הכנסות והוצאות לשנת 2021)
 8. מאזן בוחן למחצית 2022
 9. אישור ניהול חשבון
 10. פירוט 10 מקבלי השכר הגבוה בעמותה לשנת 2022 - מקרב הנהלת העמותה, צוות העובדים והמנכ"ל, לא כולל שחקנים בתלוש שכר או בחשבונית
 11. פירוט הכנסות העמותה מרשויות הספורט ומקורן (בצמוד לתקציב וכן בכל מאזן בוחן רבעוני) מאושר וחתום ע"י רואה חשבון
 12. העתק הדו"ח המוגש לבקרה התקציבית
 13. העתק הדו"ח המוגש לרשם העמותות לשנת 2022
 14. טופס בקשת תמיכה לשנת 2023 - מלא
 15. הצהרת מורשי חתימה - מלאה וחתומה
 16. הצהרת רו"ח - מלאה חתומה
 17. כתב הרשאה בלתי חוזרת לבנקים - מלאה וחתומה
 18. דו"ח תמציתי על פעילות התאגיד (המפרט את תרומתו לעיר נס-ציונה ותושביה, לרבות מספר המשתתפים בה והסכום המבוקש) - מלא וחתום
 19. כתב התחייבות לעניין ביקורת על השימוש בכספים - מלא וחתום על ידי מורשי חתימה

חלק ג' - מילוי פרטי הבקשה

 

האם נתמך ע"י עיריית נס-ציונה בשנים קודמות? (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

חלק ד' - צירוף המסמכים הבאים

לרבות פירוט מלא של ההכנסות הצפויות או המבוקשות, ובכלל זה השתתפות משרדי ממשלה, רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים הן בתמיכה ישירה והן בתמיכה עקיפה, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה.

המפרט את תרומת העמותה לעיר נס-ציונה ותושביה, לרבות מספר המשתתפים בה והסכום המבוקש.