הודעה לציבור

בהתאם ל"נוהל הקצאת קרקע ומבנים" של משרד הפנים, עיריית נס-ציונה מביאה בזאת לידיעת הציבור כדלקמן:

בעיריית נס-ציונה התקבלו בקשות מאת:
1. עמותת "בית כנסת בן פורת יוסף" (ע"ר) מ.ע. 580455434.
2. עמותת "תקומת ציון נס-ציונה" (ע"ר) מ.ע. 580652394.
3. עמותת "סימן וברכה- ע"ש סימון וברוך צבנישווילי" (ע"ר) מ.ע. 580614428.

להקצאת מבנה בית כנסת "בן פורת יוסף", ברחוב השייטת 15, בגוש 3846,חלק מחלקה 244,למטרת הפעלת בית כנסת.

כל המעוניין להתנגד לבקשה/לבקשות, רשאי להגיש את התנגדותו תוך 45 יום מיום פרסום הודעה זו, למחלקת הנכסים בעיריית נס-ציונה, רח' הבנים 9 נס-ציונה.

על המתנגד להגיש התנגדותו בכתב, ובצירוף תצהיר המאמת את העובדות עליהן היא מסתמכת.

 

עו"ד דפנה קירו-כהן, מנהלת כללית

יו"ר ועדת הקצאות

עיריית נס ציונה