סוג

הוועדה

איוש חברי מועצה ונציגי ציבור

איוש מקצועי

גורם מזמן

אחראי פרוטוקול

תדירות מינימלית

חובה

הנהלה

 

מנכ"לית העירייה

דוברת העירייה

לשכת מנכ"ל

ללא

לפי צורך

חובה

מכרזים

 

יועמ"ש

יועמ"ש

יועמ"ש

4 פעמים בשנה

חובה

כספים

 

גזבר

מנכ"לית-לידיעה

דוברת העירייה

גזבר

גזבר

4 פעמים בשנה

חובה

מל"ח (משק לשעת חירום)

 

מנכ"לית העירייה, דוברת העירייה, יו"ר ועדת מל"ח, ראש מטה ראש העיר, סגן ראש העיר, סגנית ראש העיר, רמ"ט מל"ח, יו"ר ועדת פס"ח, סגן ועדת פס"ח, מנהל אגף בטחון, ממונה חשמל, מנכ"לית מי נס-ציונה, ממונה מים וביוב, מנהל מחלקת היסעים, ממונה מזון ומשכ"ל, מנהלת משאבי אנוש, מנהלת מחלקת גני ילדים, ממונה בריאות, מנהל אגף הנדסה ותשתיות, טרינר, מנהלת אגף החינוך, מידע לציבור,
מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מתנדבים – חירום, ממונה  פסיכולוגיה, מ.מוקד / מרכז הוועדה, עוזר מרכז ועדת מלח, מנהל אגף הגזברות, מנהל אגף שפ"ע, מנהל אגף מערכות מידע, מנהל מחסנים, מנהל מטה רב משימתי, קב"ט מוסדות חינוך, מפקד-גדוד חילוץ והצלה, מנהל מחלקת איכות הסביבה, מנהל מחלקת הנוער 

מנהל אגף בטחון

מנהל אגף בטחון

4 פעמים בשנה

חובה

ביטחון

 

דוברת העירייה, נציג מפקד המחוז של פיקוד העורף.
נציג המחוז של משרד החינוך.
מפקד משטרת נס ציונה, מנהל אגף בטחון, מפקד המשא"ז.

מנהל אגף בטחון

מנהל אגף בטחון

4 פעמים בשנה

חובה

ביקורת

מבקר העירייה

מבקר העירייה

מבקר העיריה

4 פעמים בשנה

חובה

ועדת הנחות

 

גזבר, יועמ"ש, מנהלת אגף שירותים חברתיים, מנהל אגף גביה.

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

4 פעמים בשנה

חובה

ועדה לקליטת עליה

 

מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת הנוער.

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

4 פעמים בשנה

חובה

ועדת בטיחות בדרכים

 

דוברת העירייה, מהנדס העיר, מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת בתי הספר, מנהלת מחלקת גני הילדים, מנהל מחלקת היסעים, נציגי וועד הורים, יועצת תחבורה, מפקד משטרת נס ציונה, מפקד המשא"ז, קב"טי מוס"ח

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

4 פעמים בשנה

חובה

ועדה לקידום מעמד הילד

 

דוברת העירייה, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, אחד ממנהלי בתי הספר בעיר, נציג ארגון המורים העל יסודיים, נציג ארגון מורי אגודת ישראל (בעיר שבה פועל מוסד חינוך שמוריו חברים בארגון), נציג הסתדרות המורים, יו"ר פרלמנט הנוער, יו"ר ועד ההורים העירוני, מפקד המשטרה, נציג תנועות הנוער בעיר, נציג ארגון התנדבותי שעניינו ילדים ונוער.

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

4 פעמים בשנה

חובה

ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

 

 

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

4 פעמים בשנה

חובה

ועדת חינוך

 

מנכ"לית העירייה, דוברת העירייה, רמ"ט רה"ע, מנהלת שפ"ח, מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת בתי הספר, מנהל מחלקת נוער וקהילה, מנהלת מחלקת גני ילדים, מנהלי בתי ספר, (ניצנים, אב"י, גולדה מאיר) יו"ר ועד ההורים בתי ספר, ועד הורים גנ"י, רכזת פרלמנט הנוער, יו"ר פרלמנט הנוער

מנהלת אגף חינוך

מנהלת אגף חינוך

4 פעמים בשנה

חובה

ועדה לאיכות הסביבה

 

דוברת העירייה, מנהל אגף שפ"ע, מנהל מחלקת איכות הסביבה, נציג המשרד לאיכות הסביבה, נציג ארגון ארצי.

יו"ר הועדה

יו"ר הועדה

4 פעמים בשנה

חובה

ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים ואלכוהול

 

דוברת העירייה, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהלת הרשות לביטחון קהילתי וממונה למניעת הטרדה מינית, אחד ממנהלי בתי הספר בעיר, מנהלת הרשות לביטחון קהילתי.

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

4 פעמים בשנה

חובה

ועדה למיגור אלימות

 

מנכ"לית העירייה, דוברת העירייה, מנהל אגף החינוך, מנהל מחלקת הפיקוח, מנהל אגף הביטחון בעירייה, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, היועץ לענייני אזרחים ותיקים, מנהל מחלקת הנוער, מנהלת הרשות לביטחון קהילתי וממונה למניעת הטרדה מינית.

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

4 פעמים בשנה

חובה

ועדת המשנה לתכנון ובניה

 

מהנדס העיר ונציגיו

מהנדס העיר

מהנדס העיר

4 פעמים בשנה

חובה

שימור אתרים

 

מנכ"לית העירייה, מהנדס העיר

מהנדס העיר

מהנדס העיר

4 פעמים בשנה

חובה

ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

 

יועמ"ש, גזבר, מנהל אגף שומה וגבייה

מנהל אגף גביה

מנהל אגף גביה

4 פעמים בשנה

חובה

וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים

 

מנכ"לית העירייה, נציג משרד הפנים, יועמ"ש

מש"א

מש"א

לפי צורך

חובה

וועדת תמיכות

 

מנכ"לית העירייה, גזבר, יועמ"ש, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהל מחלקת הספורט, מנהל מחלקת הנוער

גזבר

גזבר

פעם בשנה

חובה

ועדת חקלאות

 

 

 

 

 

רשות

ועדת תחבורה ותנועה

 

דוברת העירייה, מהנדס העיר, מנהלת מחלקת תנועה, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהל אגף בטחון, מנהל מחלקת היסעים, מנהל מחלקת הנוער, מנהל מחלקת איכות הסביבה, יו"ר פרלמנט הנוער

מנהלת מחלקת תנועה

מנהלת מחלקת תנועה

לפי צורך

רשות

ועדת נוער וצעירים

 

דוברת העירייה, מנהל מחלקת הנוער, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, יו"ר ועד ההורים העירוני, רכזת פרלמנט הנוער, רכז תנועות הנוער העירוני

מנהל מחלקת הנוער

מנהל מחלקת הנוער

לפי צורך

רשות

ועדת מלגות

 

גזבר, מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת הנוער

מנהל מחלקת הנוער

מנהל מחלקת הנוער

פעם בשנה

רשות

ועדת שמות רחובות/מקומות ציבוריים

 

מנכ"לית העירייה, מהנדס העיר, דובר

מהנדס העיר

מהנדס העיר

לפי צורך

רשות

ועדה לשיפוץ חזיתות בתים ולשיפוץ חזיתות רחוב ויצמן

 

גזבר, יועמ"ש, מהנדס העיר, מנהלת מחלקת תרבות הדיור

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

לפי צורך

רשות

ועדת ספורט

 

מנכ"לית העירייה-(לידיעה), דוברת העירייה, עוזר ראש העיר, מנהלת אגף החינוך, מנהל מחלקת הספורט

ראש העיר

ראש העיר

לפי צורך

רשות

ועדת בריאות

 

וטרינר עירוני

וטרינר עירוני

וטרינר עירוני

לפי צורך

רשות

ועדת יקיר העיר

 

 

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

פעם בשנה

רשות

ועדת קידום ורישוי עסקים

 

 

 

 

 

רשות

ועדת תעשיה, מסחר ותיירות

 

 

 

 

 

מקצועית

וועדה הרכש ובלאי + עבודות

 

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, מנהל אגף שפ"ע ונציג הנדסה

מנכ"לית

מנכ"לית

לפי צורך

מקצועית

וועדה להיערכות לקראת טקס יום הזיכרון

 

 מנכ"ל קריית התרבות, דוברת העירייה

סגנית ראש העיר

סגנית ראש העיר

פעם בשנה

מקצועית

וועדת בטיחות

 

יו"ר - מנהל אגף בטחון,
 מנהל אגף שפ"ע, מנהלת מחלקת גנים ונוף, מנהל אגף תשתיות, מנהל מחלקת איכות הסביבה, קצין רכב, מנהל מדור מיזוג וחשמל
ממונה בטיחות

מנהל אגף בטחון

מנהל אגף בטחון

לפי צורך

מקצועית

וועדת מטה עירוני - הרשות לביטחון קהילתי (עיר ללא אלימות)

 

מנכ"לית - יו"ר
דוברת העירייה, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהל אגף בטחון, מנהל מחלקת הנוער, מנהלת הרשות לביטחון קהילתי וממונה למניעת הטרדה מינית.

הרשות לביטחון קהילתי

הרשות לביטחון קהילתי

לפי צורך

מקצועית

ועדת בחינה (גבייה)

 

יועמ"ש, גזבר, מנהל אגף גביה

גזבר

גזבר

לפי צורך

מקצועית

ועדת הקצאות

 

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, מהנדס העיר, מנהלת מחלקת נכסים

מנכ"לית

מנכ"לית

לפי צורך

מקצועית

התקשרות עם זוכים במכרזי מסגרת

 

מנכ"ל
גזבר, יועמ"ש

מנכ"לית

מנכ"לית

לפי צורך

מקצועית

ועדת בחינה (גיוס כ"א)

נציגי ציבור :
דניאל נבון
דניאל מנור
יצחק בן זקן
רות בר
אברהם זליג 
נציגת ציבור נוספת טרם מונתה

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

לפי צורך

מקצועית

ועדת בחינה לעובדים פנימיים

 

מנהלת אגף מש"א, מנהל אגף רלוונטי, ועד עובדים

מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

לפי צורך

מקצועית

ועדת שירות - לערר לצורך הוצאה לפרישה מוקדמת

 

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

לפי צורך

מקצועית

ועדת הארכת שירות מעבר לגיל פרישה

 

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

לפי צורך

מקצועית

מימון הוצאות משפט לנבחרי העירייה ועובדיה

 

יועמ"ש, גזבר, מבקר

גזבר

גזבר

לפי צורך

מקצועית

ועדת השקעות

 

יו"ר - גזבר
מנכ"לית, סגנית הגזבר

גזבר

גזבר

לפי צורך

מקצועית

ועדת לשילוב קהילה אתיופית

 

מנכ"לית - יו"ר
, מנהלת הרשות לביטחון קהילתי, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהל אגף ביטחון, מנהל מחלקת הנוער, מנהלת השפ"ח

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

מנהלת הרשות לביטחון קהילתי

לפי צורך

מקצועית

ועדת שימוע

 

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

לפי צורך

מקצועית

ועדת השתלמויות ועדת תנאי העסקה והיתרי עבודות חוץ

 

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

מנהלת מש"א

לפי צורך

מקצועית

ועדת מתקנים (נוהל שימוש בחדרים במבני עירייה/ציבור)

 

יו"ר - מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, מנהלת אגף החינוך, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, מנהלת מחלקת נכסים

מנכ"לית

מנכ"לית

לפי צורך

מקצועית

ועדת נזיקין

 

יו"ר – מנכ"לית
גזבר, יועמ"ש, ממונה על הביטוחים והתביעות

ממונה על הביטוחים והתביעות

ממונה על הביטוחים והתביעות

על פי צורך

מקצועית

ועדת שילוט

 

הרכב חוקי: מנכ"לית, מהנדס, מנהל שפ"ע ובנוסף: יועמ"שית, מנהל מדור שילוט, ואחראית גביית שילוט

מנכ"לית

מנכ"לית

על פי צורך

מקצועית

ועדת חריגים

 

מנכ"לית, גזבר, מנהלת אגף חינוך מנהלת אגף רווחה

מנכ"לית

מנכ"לית

על פי צורך

שונות

תאגיד מי ציונה

 

 מנכ"לית מי-ציונה

 

 

 

שונות

החברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה

 

 רו"ח החברה הכלכלית-יוסי פריד

מהנדס העיר

 

 

 

שונות

איגוד ערים לאיכות הסביבה

 

 

 

 

שונות

מועצת נשים נס ציונה

 

 

 

 

 

שונות

ממונה קשרי חוץ

 

 

 

 

 

שונות

ממונה רווחה