חמשת מקבלי השכר הגבוה נכון לשנת 2018:

היועצת המשפטית

גזבר העירייה

מנהל אגף נכסים

מהנדס העיר

וטרינר