נוהל אישור, גיוס וקבלת תרומות לעירייה, מסדיר את הליך אישור וגיוס תרומות כספיות או שוות ערך כספי, וקבלתן על-ידי העירייה.

כמו כן, הנוהל מעגן את העקרונות הראויים לאישור תרומות כאמור, אשר יבטיחו מינהל תקין ושמירה על טוהר המידות, וזאת בכפוף לנוהל אישור, גיוס וקבלה של תרומות על ידי רשויות מקומיות שפורסם במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר 4/16

לצפייה בהודעה בדבר תרומה- גן הדגל- לחצו כאן

לצפייה בפרוטוקול ועדת תרומות מיום 18.07.23- לחצו כאן

נוהל תרומות ונספחיו.pdf