הגשת בקשה לקבלת תמיכות לשנת 2022

מוסדות/מוסדות ציבור הפועלים ו/או נותנים שירותים לתושבי העיר נס ציונה אשר פעילותם אינה למטרת רווח, יוכלו להגיש בקשות לתמיכה כספית מתקציב העירייה בנושאי תרבות, דת, רווחה, ספורט וכיו"ב.

בהתאם לנוהל, יש להגיש על-פי נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות והתבחינים שנקבעו על-פיו, אשר פורסמו באתר האינטרנט של עיריית נס ציונה. כמו כן, רשאים להגיש בקשות גופים אשר בידיהם כל המסמכים הנדרשים, לרבות אישור רשם העמותות על ניהול תקין.

לצורך הגשת בקשות לתמיכה על המוסדות להירשם בטופס שבאתר העירייה ולצרף לבקשה את כלל המסמכים המפורטים  בהתאם להליך המפורט בטופס "הנחיות למילוי הבקשה".

מודגש כי הגשת הבקשה תתבצע באמצעות האתר בלבד:

לטופס הגשת בקשות תמיכה לעמותות ספורט לחצו כאן

לטופס הגשת בקשות תמיכה לעמותות נוער לחצו כאן

לטופס הגשת בקשות תמיכה לעמותות רווחה, חינוך ודת לחצו כאן

התאריך האחרון להגשה לשנת 2022 חלף

 

לשאלות בנוגע לאופן הגשת הבקשה באתר ניתן לפנות לשי"ל- שירות ייעוץ לאזרח בטלפון 08-9407984 בימים: א' - ד' 9:00 - 12:00, יום ד' 16:00 - 18:30 או במייל [email protected].

שימו לב:

  1. ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד תאריך21.12.21
  2. לאחר מכן ינעל האתר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות. תינתן אפשרות להשלמת מסמכים, על פי החלטת העירייה ועד למועד אשר ייקבע ויפורסם על-ידה בנפרד.
  3. בקשות שלא תוגשנה בהתאם לנדרש באתר לא תובאנה לדיון.

בברכה,
עו"ד דפנה קירו-כהן, מנכ"לית העירייה
יו"ר הועדה המקצועית לעניין התמיכות

[sub_menu]

ועדת תמיכות - תבחינים 2022 מונגש מיום 6-10-2021 (ID 39888).pdf