הגשת בקשה לקבלת תמיכות לשנת 2024

 

הודעה על הגשת בקשות לתמיכות לשנת 2024

בהתאם לנוהל תמיכות של הרשויות המקומיות, ניתנת בזאת הודעה על הארכת מועד להגשת בקשות תמיכה למוסדות/מוסדות ציבור הפועלים ו/או נותנים שירותים לתושבי העיר נס ציונה אשר פעילותם אינה למטרת רווח, ואשר יוכלו להגיש בקשות לתמיכה כספית מתקציב העירייה בנושאי רווחה, התנדבות, תרבות, דת, ספורט, נוער וכיו"ב.

בהתאם לנוהל והתבחינים שנקבעו על פיו, אשר פורסמו באתר האינטרנט של עיריית נס ציונה, רשאים להגיש בקשות גופים אשר בידיהם כל המסמכים הנדרשים, לרבות אישור רשם העמותות על ניהול תקין.

לצורך הגשת בקשות לתמיכה על המוסדות להגיש בקשה באתר העירייה ולצרף לבקשה את כלל המסמכים המפורטים בהתאם להליך המפורט בקישור.

מודגש כי הגשת הבקשה תתבצע באמצעות אתר העירייה בלבד

האתר יהיה פתוח מתאריך 04.01.2024 עד תאריך 04.02.2024

לבירורים נוספים ניתן לפנות לעמית יעקב במייל [email protected] 

שימו לב:

  1. ניתן להגיש בקשות לתמיכה עד תאריך 04.02.2024
  2.  בתאריך 05.02.2024 ינעל האתר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות חדשות
  3. בקשות שלא תוגשנה בהתאם לנדרש באתר לא תובאנה לדיון

נבקש להבהיר: לאור דחיית מועד הבחירות ליום 27.2.2024, תקציב העירייה לשנת 2024 טרם אושר, ועל כן יחולקו בשלב זה כספי התמיכה בשיעור של 1/12 מן התמיכה שחולקה באותו נושא תמיכה בתקציב השנתי של שנת 2023 ועד למקסימום של 50% מסכום התמיכה שחולקה באותו נושא בתקציב 2023. לא תתקבל כל החלטה סופית בדבר התמיכה המאושרת לכל עמותה עד לאחר אישור תקציב העירייה והתמיכות לשנת 2024.

 

בברכה,
עו"ד דפנה קירו-כהן, מנכ"לית העירייה
יו"ר הועדה המקצועית לעניין התמיכות

לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות- תבחינים לשנת 2024- לחצו כאן