אישור לטאבו הינו מסמך המאשר כי כל החובות המגיעים לרשות המקומית מאת בעל הנכס עבור אותו נכס, כולל היטל השבחה, שולמו במלואם עד ליום מתן האישור.
כל החלפת בעלות על הנכס מחייבת הוצאת אישור לטאבו מהרשות המקומית והעברת בעלות במשרדי רשות המקרקעין (הטאבו).

מסמכים נדרשים:

 1. עותק שלם ומלא של חוזה המכר, בדגש על העמודים בהם מצויינים פרטי המוכרים, הקונים, תאריך מסירת החזקה בנכס, חתימות שני הצדדים (מוכר וקונה)
  אוהסכם העברה ללא תמורה,
  או
  תצהירי העברה מהנותן ומהמקבל (מאומתים על-ידי עורך דין)
 2. נסח טאבו עדכני מאתר משרד המשפטים
  אם הנכס אינו רשום בטאבו יש להציג אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל או מהחברה המשכנת
 3. צילום תעודות זהות של שני הצדדים (מוכר וקונה) כולל ספח
  מי שאינו אזרח ישראלי, יצרף צילום דרכון בתוקף
 4. עותק קבלה על תשלום אגרת אישור לטאבו (קישור לתשלום למטה, נא לשמור את הקבלה)
 5. אישור היעדר חובות מים מתאגיד המים 'מי ציונה' (לקבלת האישור יש לפנות ל"מי ציונה" רק לאחר קבלת הודעה מהעירייה שהאישור לטאבו מוכן)
 6. מיופה כח - ייפוי כח בכתב
 7. תאגיד/חברה/עמותה/שותפות - צילום תעודת ההתאגדות, אישור עו"ד/רו"ח על מורשי חתימה
 8. עבור רישום הסכם שיתוף - תצלום הסכם שיתוף
 9. עבור חכירה/הארכת חכירה - עותק של חוזה חכירה/ שטר חכירה חתום ע"י רשות מקרקעי ישראל
   

רגע לפני הגשת הבקשה נא לשלם אגרה בקישור הבא
לתשלום אגרה עבור אישור לטאבו - לחצו כאן

להגשת בקשת אישור לטאבו - לחצו כאן

דגשים

 • בסיום ההליך וטרם קבלת האישור לטאבו, נדרש להעביר לעירייה אישור היעדר חובות מתאגיד המים 'מי ציונה'.
 • בקשה לאישור לטאבו צריכה להיות מוגשת על ידי המוכר בנכס ועליו לשאת בכל התשלומים,
  למעט נכס חדש מקבלן - במקרה זה יגישו הקונים את הבקשה לאחר שהקבלן שילם את התשלומים על הנכס.
  מוכר יכול לייפות את כוחו של הקונה או של אדם אחר להגיש בקשה בשמו.
 • יש לשלם את כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס המבוקש עד לתאריך תוקפו של האישור לטאבו.
 • נכס מושכר והשוכר ממשיך להחזיק בנכס - יש להציג הסכם שכירות בין הקונה החדש לשוכר.
 • יש לצרף את כל המסמכים ביחד על מנת שניתן יהיה לפתוח בתהליך הנפקת אישור.
 • לנכסים מסוימים נדרשות בדיקות כגון: היטלי פיתוח, היטלי השבחה, ביצוע מדידות בנכס.
  עדכון בדבר תוצאות הבדיקות ועדכון מצב החובות יימסרו לתושב בסיום הבדיקות.
 • ניתן להאריך את תוקף האישור לטאבו באמצעות חתימה וחותמת העירייה על התעודה המקורית.
  הארכת תוקף התעודה מותנית בתשלום חובות על הנכס ותשלום אגרה.