הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק. הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס, קרי - אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק הסדרים במשק המדינה.

ע"פ פקודת העיריות (נוסח חדש) וחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ"ג - 1992, יהיו שיעורי הארנונה לשנת 2021 כפי שהיו בשנת 2020 בתוספת העדכון הקבוע בחוק בשיעור 1.1%.

אופן תשלום הארנונה

את הארנונה אפשר לשלם באחת משתי הדרכים הבאות: תשלום מראש עבור כל השנה, או בשישה תשלומים דו חודשיים באמצעות חשבון תקופתי או ב-12 תשלומים באמצעות הוראת קבע .


תשלום באמצעות חשבון תקופתי 

בשישה תשלומים דו חודשיים במועדים: 14.1.2020, 14.3.2020, 14.5.2020, 14.7.2020, 14.9.2020, 14.11.2020. בחלוף שלושים יום מהמועד האחרון לתשלום, יתווספו חיובי ריבית והצמדה על החיוב המקורי.


תשלום תקופתי בהוראת קבע

עיריית נס-ציונה מאפשרת לשלם את חשבון הארנונה התקופתי באמצעות הצטרפות להסדר התשלום בהוראת קבע בהרשאה לחיוב כרטיס אשראי או בהרשאה לחיוב חשבון בנק. הוראת הקבע של המצטרפים להסדר תחויב בכל 14 לחודש במחצית מהסכום חשבון הארנונה ובמחצית השנייה ב-14 לחודש שאחריו בתוספת הצמדה.

לטופס הצטרפות להוראת קבע באשראי לחצו כאן

לטופס הצטרפות להוראת קבע בבנק לחצו כאן


תשלומי פיגורים

תשלום ארנונה שלא שולם במועד שנקבע לתשלום, ישולם בתוספת תשלומי פיגורים. תשלומי פיגורים יהיו בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן ובתוספת ריבית של 0.50% לחודש.