הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק. 
הארנונה מוטלת על ה"מחזיק" בנכס, קרי - אדם המחזיק בפועל בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.
חיוב הארנונה הוא שנתי (מינואר ועד דצמבר), והוא נקבע על פי גודל הנכס והשימוש הנעשה בו. פירוט סוגי השימושים והתעריפים מפורטים בצו המיסים של העירייה 
לתשומת לבכם- המידע הניתן באתר הינו כללי ותמציתי, ובכל מקרה אינו בא במקום הוראות החוק והתקנות.

תשלום הארנונה

את הארנונה השנתית אפשר לשלם באחת משלוש הדרכים הבאות:

  1.  תשלום מראש עבור כל השנה, ניתן לשלמו עד 14/02/2023 

  2.  6 תשלומים דו חודשיים בתוספת הפרשי הצמדה, באמצעות חשבון תקופתי שישולם בתאריכים: 14/01/2023, 14/3/2023, 14/05/2023, 14/07/2023, 14/09/2023, 14/11/2023.
    חשבון אשר לא ישולם תוך 30 ימים מהמועד האחרון לתשלום המופיע בשובר, יחויב בתוספת ריבית בשיעור 0.5% לחודש ובהצמדה על החיוב המקורי.

  3.  12 תשלומים חודשיים באמצעות הוראת קבע (בנק או כרטיס אשראי) בתוספת הפרשי הצמדה, בכל 14 לחודש.

להצטרפות / עדכון הוראת קבע באשראי לחצו כאן (טופס מקוון)

להצטרפות / עדכון הוראת קבע בבנק לחצו כאן (טופס מקוון)


תשלומי פיגורים

ארנונה שלא תשולם במועד שנקבע לתשלום, תשולם בתוספת ריבית והצמדה בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה תשלומי חובה), תש"ם 1980