המידע המופיע באתר זה (להלן: "המידע") נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש ואינו בא כתחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית נס ציונה ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית נס ציונה חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
עיריית נס ציונה ו/או תאגיד עירוני כלשהו ו/או גוף אחר הקשור לעיריית נס ציונה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (הוראת דין, הסכם, מסמכי המכרז וכיו"ב) כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי עיריית נס ציונה ו/או אצל הגופים האחרים המפורטים לעייל והמחזיקים במידע הנ"ל.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר.
האתר מכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. העירייה לא תישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
העירייה ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר ו/או להטיל על שרתיו עומס בלתי סביר ו/או לבצע שימוש שאינו סביר ו/או אינו אישי.
בעת השימוש באתר נאסף מידע רב, שאינו מזהה אותך אישית. המידע נאסף באופן אוטומטי. הוא מקיף בין השאר את הדפים שנצפו באתר, הקישורים שנבחרו בו, אתרי האינטרנט שמהם הגיעו גולשים אל האתר, משך הזמן ששהו באתר, מערכות ההפעלה המשמשות את הגולשים באתר, דפדפני האינטרנט שלהם, המדינות שבהן הם נמצאים. למידע זה יש אופי סטטיסטי הוא אינו מזהה אותך אישית. במלים אחרות, הוא אינו מאפשר לנו לדעת מה שמך ומהם פרטיך האישיים. אבל הוא נאגר ומשמש אותנו לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים על פעילות האתר.

אנו מקפידים על כך שמידע המזהה אותך אישית יימסר לנו תמיד רק ביוזמתך ובשליטתך. כך, לדוגמה, בחלק מהשירותים באתר כגון: טופס צור קשר, טופס בקשה למלגה, טפסי רישום לאירועים ושירותים ועוד תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון, לצרף קבצים המצויים ברשותך ועוד. בעת פניה באמצעות טפסים אלה ועוד נבקש לקבל פרטים נוספים שיאפשרו לנו לזהות אותך וכן ליצור עמך קשר למענה/המשך טיפול.
הנך מתחייב למסור בטפסים מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הללו. גם בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני אלינו, יתקבלו אצלנו פרטים המזהים אותך. בכל המקרים הללו נשמור את פרטיך במאגרי המידע של עיריית נס ציונה.

מובהר כי העירייה נוקטת באמצעי אבטחה לצורך שימוש בטוח באתר, ובפרט שימוש בשירותים שמטרתם למנוע, בין היתר, חדירה וביצוע פעולות שלא בהסכמת המשתמש.
למרות האמור, קיים סיכון של ביצוע פעולות בלתי מורשות באתר, כגון על ידי הונאה מקוונת מסוג "פישינג" (לדוגמא: שליחת הודעות דוא"ל מזויפות בשם העירייה, לכאורה, במסגרתן מתבקש המשתמש למסור את פרטיים אישיים), לפיכך יש להיזהר מהודעות שכאלו, ולשים לב לפניות לא מותאמות למשתמש, או שאינן צפויות.
בנוסף, מומלץ להשתמש באפשרויות האבטחה של מערכת ההפעלה במחשב שבו נעשה השימוש לקבלת שירותים מזוהים, להתקין תוכנות אנטי-וירוס ואת כל העדכונים הזמינים, להימנע מהורדות תכנים מאתרים לא רשמיים, להפעיל הצפנה בשימוש ברשת אלחוטית, ולהימנע מביצוע פעולות לקבלת שירותים מזוהים באמצעות במחשבים פומביים המיועדים לשימוש כלל הציבור (למשל, באינטרנט קפה) או ברשתות WIFI ציבוריות.

השימוש בפרטים שתמסור לנו וגם בנתונים שייאספו תוך כדי השימוש באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות:
כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ותכנים באתר.
כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש אותנו לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
אם נרשמת לתיק תושב, לניוזלטר או אישרת דיוור בטופס "צור קשר", אנו נהיה רשאים לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני/בסיס מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך - בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל מגורמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. בכל מקרה לא נמסור את פרטיך האישיים למפרסמים חיצוניים.
ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך כגון בפניה באמצעות טופס צור קשר או טופס אחר.
לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.
לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר.

המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים מידע המזהה אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:
במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם פעילותך באתר, או אם תבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין.
 
אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
 
בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין עיריית נס ציונה בכל מקרה שנסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.
 
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להשתמש ב-"עוגיות(Cookies) " לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן מסייעות לנו, בין השאר, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. הן יכולות לשמש אותנו גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.
אם אינך רוצה לקבל Cookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא בדוק את ההוראות בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך. זכור: מחיקת או נטרול העוגיות עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל , לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
כל שינוי יהיה מחייב ממועד פרסומו באתר.
הנך מתחייב לשפות את העירייה ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט ריאליות, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או את הדין, או עקב עשיית מעשה או מחדל ע"י המשתמש ואשר ישויך לעירייה או מי מטעמה.