דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 43/21 לביצוע עבודות תשתיות תקשורת פסיביות ועבודות נלוות עבור עיריית נס ציונה

מפגש מציעים (רשות) יתקיים בתאריך 19.12.2021 בשעה 13:00. המפגש יתקיים באמצעות "זום". ההשתתפות במפגש אינה חובה. מצ"ב קישור: https://nesstime.zoom.us/j/87999290542

את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז, חתומים על ידי המציע ב-2 עותקים (מקור), בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים, יש להניח בתיבת המכרזים הנמצאת ביחידת המכרזים בעירייה קומה ב', חדר 311, ברחוב הבנים 9 נס ציונה עד ליום 20.01.2022 בשעה 13:00.

ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 20.01.2022 בשעה 13:15. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

מצ"ב קישור למפגש ספקים בזום מיום 19.12.21:

 https://nesstime.zoom.us/rec/share/qbdeFLg7Gjm_RWw1JqpBAYUxlFFi3LaIeEqYxyIROSKFNoLtB5CwJiTjSw015Toq.rUv1B_2F8ecLanN4

**שימו לב - דחיית מועד הגשה**

המועד האחרון להגשת הצעות נדחה ונקבע ליום 03.02.2022 בשעה 13:00. ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 03.02.2022 בשעה 13:30. אין שינוי ביתר המועדים במכרז.