דלג לתוכן העמוד

את ההצעות, יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע ב- 2 עותקים, יש להכניס למעטפה סגורה שעליה מצוין "מכרז מסגרת פומבי מס' 1/22". את המעטפה יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי העירייה, קומה ב', חדר 311, ברחוב הבנים 9, נס-ציונה עד ליום 18.07.2022 בשעה 11:15.

ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 18.07.2022 בשעה 11:30. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.

את ההצעות יש למסור במסירה אישית. לא תתקבלנה הצעות בדרך אחרת.

*שימו לב - דחיית מועד הגשה*

המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 25.7.22 עד השעה 12:00

ישיבת פתיחת תיבת המכרזים תתקיים ביום 25.07.2022 בשעה 12:15. כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז.